กิจกรรมโครงการ Paper camp ครั้งที่ 11

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ได้จัดโครงการ Paper camp ครั้งที่ 11 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในโครงการมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“How to get published in a high-Impact journal”
วิทยากรโดย Honorary Prof. Dr. Gavin P. Reynolds
Biomolecular Sciences Research Centre, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK (NU Visiting Professor supported by MHESI)
และตรวจสอบร่างบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย Honorary Prof.Gavin P. Reynolds, Prof. Dr. Wai Chen และ Mr. Olalekan Israel Aiikulola

Loading