1) ค่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal Camp) เพื่อสนับสนุน ให้คณาจารย์ และนักวิจัยได้พัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและส่ง ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

2) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และให้คำปรึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยระหว่างนักวิจัย

3) ค่ายสร้างผลงานตีพิมพ์ (Paper Camp) โดยให้บุคลากรได้รวมกลุ่มเขียนผลงาน/ บทความด้านการวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ต่อไป

Loading