อาจารย์ที่ได้รับทุน คปก.

อาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในฐานผู้รับทุนคปก.อยู่แล้ว
รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย

สาขากายวิภาคศาสตร์

กลุ่ม Neuroscience research

อาจารย์ที่ได้รับทุนคปก.(ใหม่) รุ่น15
รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

สาขากายวิภาคศาสตร์

กลุ่ม Reproductive research

รศ.ดร. พรรณิกา ฤตวิรุห์

สาขาจุลชีววิทยา

กลุ่ม Infectious disease research

อาจารย์ที่ได้รับทุนคปก. รุ่น16
ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์

สาขาสรีรวิทยา

กลุ่ม cardiovascular research

นิสิตที่ได้รับทุน คปก. กลุ่ม Neuroscience research อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร สุทิสา ถาน้อย
นางสาวศิริลักษณ์ วีรสกุล

คปก.รุ่น 11 วิทยาศาสตร์การแพทย์

(นานาชาติ)

นางสาวเบญจมาศ ทวีที

คปก.รุ่น 12 กายวิภาคศาสตร์

นางสาวศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์

คปก.รุ่น 13 กายวิภาคศาสตร์

นิสิตที่ได้รับทุน คปก. กลุ่ม Reproductive research อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร เสมอ ถาน้อย
นางสาวปวีณา แก้วมั่น

คปก.รุ่น 14 กายวิภาคศาสตร์

นิสิตที่ได้รับทุน คปก. กลุ่ม Infectious disease อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร พรรณิกา ฤตวิฬุรห์
นายอรรถพล ตันไสว

คปก. รุ่น15 ภาควิชาจุลชีววิทยา

นิสิตที่ได้รับทุน คปก. กลุ่ม Infecteous disease อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.พญ.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
นางสาวปิยมาภรณ์  วิภา

คปก. รุ่น 15 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

นิสิตที่ได้รับทุน คปก. กลุ่ม Cardiovascular research อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
นางสาวศุทธินี  วิสุทธธรรม

คปก.รุ่น 16   วิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading