ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ การบริหารงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2552 – 2556  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียงด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ และตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

                       สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ผลักดันให้เกิดงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักของการบริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

Loading