ศาสตราจารย์.ดร.สุทิสา ถาน้อย ถาน้อย
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

เบอร์โทร055-964672

sutisat@nu.ac.th
นางสาวิตรี พิมผาสุข
กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทร 055-964701

savitreep@nu.ac.th

Loading