วัตถุประสงค์ของ CEMB

1) เพื่อบริหารจัดการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งในด้านทักษะการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เทคนิคการวิจัยและการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์

4) ผลักดันให้เกิดการได้มาซึ่งแหล่งทุนวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น

5) สร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและยั่งยืน

6)พัฒนานิสิตบัณฑิตศึกษา

Loading