โครงการ Paper Camp ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ได้จัดโครงการ Paper camp ครั้งที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
“Tips on writing and publishing a scientific paper”
วิทยากรโดย Prof. Dr. Wai Chen
Curtin Medical School, Curtin University, Perth, Australia
และตรวจสอบร่างบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย Hororary Prof.Gavin P. Reynolds และ Prof. Dr. Wai Chen
และการบรรยายพิเศษ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมดังนี้
📌การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “How to get published in a high-Impact journal”
วิทยากรโดย Hororary Prof. Dr. Gavin P. Reynolds
Biomolecular Sciences Research Centre, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
📌การตรวจสอบร่างบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (Manuscript) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดย Hororary Prof. Dr. Gavin P. Reynolds, Prof. Dr. Wai Chen และศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

Loading